Accepteren Algemene Voorwaarden

Door een opleiding of cursus bij Yeliz Kaya Education te volgen, accepteer je automatisch onze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door toezending van het ingevulde inschrijfformulier op onze website www.yelizkayaeductaion.com. Gelijk met de toezending van de inschrijfformulier dient het bedrag van de opleiding/cursus te worden voldaan. Deze betaling dient binnen 5 dagen na het insturen van het inschrijfformulier te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL93 ABNA 0458 1151 42 t.n.v. Yeliz Kaya Education. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.
Met de ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling komt de overeenkomst met Yeliz Kaya Education tot stand. Yeliz Kaya Education behoudt zich het recht voor om inschrijfformulieren als niet ontvangen te beschouwen, indien het bedrag voor de deel te nemen opleiding/cursus niet binnen de termijn van 5 dagen is ontvangen.
De datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op bankrekeningnummer NL93 ABNA 0458 1151 42 van Yeliz Kaya Education is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven op Yeliz Kaya Education.

 

Betaling

Op de eerste betaling na, dient elk termijnbedrag voor vervaldatum te zijn voldaan. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,- en zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege verzuimrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
Bij niet tijdige betaling is de cursist zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de cursist in verzuim is worden alle, voor de resterende duur van de afgenomen dienst, verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door de cursist aan Yeliz Kaya Education te worden voldaan. De cursist kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Yeliz Kaya Education tot het moment dat de achterstallige betalingen zijn voldaan. Voorts is Yeliz Kaya Education alsdan bevoegd de relatie met de cursist op te zeggen. Een eventueel diploma/certificaat wordt door Yeliz Kaya Education niet uitgegeven zo lang een achterstand in de betalingen bestaat.

Annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de opleiding/ cursus om welke reden dan ook. De annulering van deelname dient voor aanvang van de opleiding/cursus ontvangen zijn. Bij annulering binnen 5 dagen na de aanmelding worden geen kosten in rekening gebracht. Voor een annulering die na 5 dagen en binnen 14 dagen wordt gemeld, wordt € 250,— in rekening gebracht. Voor een annulering die na 14 dagen na de aanmelding wordt gemeld, wordt – in het geval van een volledige opleiding – de eerste termijn, zoals vermeld bij de betreffende opleiding in rekening gebracht en bij een korte cursus/workshop (1, 2 of 3 dagen) wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Dit geldt tevens als de cursist niet annuleert en ook niet op de cursus verschijnt.

Yeliz Kaya Education kan cursusdata wijzigen zonder opgaaf van redenen.

Yeliz Kaya Education kan een cursus annuleren indien de annulering dient te gebeuren door onbeschikbaarheid van docent(en), cursusruimte of onvoldoende deelname.
Bij annulering door Yeliz Kaya Education ontvangt de cursist het betaalde cursusgeld binnen twee weken retour.

Bij uitstellen van deelname aan de opleiding/cursus naar een ander opleidings- /cursusdatum is de cursist € 25,- administratiekosten verschuldigd. De uitstelling kan pas plaatsvinden als het verschuldigde bedrag van € 25,- aan administratiekosten door Yeliz Kaya Education is ontvangen.

Indien Yeliz Kaya Education een opleiding/cursus wilt uitstellen naar een latere datum, om welke reden ook, heeft de cursist het recht om kosteloos de opleiding/cursus te annuleren op voorwaarde dat dit gebeurt binnen 48 uur na kennisgeving van het uitstel.
Annulering kan plaatsvinden door het versturen van een e-mail.

Een cursist die met een opleiding/cursus is aangevangen, doch vervroegd is gestopt, om welke reden ook, heeft geen recht op restitutie van reeds betaald cursusgeld en is gehouden om indien het volledige cursusgeld nog niet zou zijn voldaan, het resterende bedrag aan cursusgeld alsnog te voldoen.

 

Annulering in geval van ziekte

Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit per mail, vergezeld met een verklaring van de specialist waar u op dat moment onder behandeling bent, een verklaring waarin vermeld staat, dat het voor u niet mogelijk is i.v.m. met uw klachten,niet aan de opleiding/cursus op dat moment kunt deelnemen te sturen naar Yeliz Kaya Education.
In dat geval zal door Yeliz Kaya Education bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding/cursus de lessen kunt inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn. Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats meer is op de opleiding/cursus, laat Yeliz Kaya Education u dit per omgaande weten en wordt het bedrag per omgaande terug gestort.
Yeliz Kaya Education is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

Privacy Yeliz Kaya Education

Het is wegens privacy van Yeliz Kaya Education niet toegestaan om tijdens de lessen video opnames te maken. Indien er wel video opnames door de cursist worden gemaakt is de cursist een boete van €250,- verschuldigd aan Yeliz Kaya Education.

Met de inschrijving voor een opleiding/cursus en de betaling van het verschuldigde bedrag aan Yeliz Kaya Education geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.